Garantii

https://www.ttja.ee/et/tarbijale/puudusega-toote-tagastamine

Garantii uutele varuosadele kehtib vastavalt tootjate poolsetele tingimustele.

Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ettenähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küündlad jne.) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule.
1. Garantii kehtib ainult Allparts OÜ poolt müüdud kaupadele.
2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside loomulik kulumine).
Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub Allparts OÜ remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutmise.
Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud
-normaalsest kulumisest;
-puudulikust hooldamisest;
-valedest töövõtetest paigaldusel;
-valest kasutamisest;
-muudest välisteguritest põhjustatud vigadest;
-võistlustelkasutatavate autode varuosad;
3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse Allparts OÜ poolt üle selle tarbijale, antud juhul kliendile. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.
4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha Allparts OÜ-le esimesel võimalusel.
Garantiile tuleb lisada:
-defekteeritav toode;
-toote ostmise kuupäev, arve number;
-toote kasutuselevõtu kuupäev;
-toote kasutuselevõtul auto läbisõit;
-kasutuses olnud kilomeetraaž;
-vea ilmnemise kuupäev;
-demonteerimise kuupäev;
-toote demonteerimisel auto läbisõit;
-kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg-nr, VIN kood);
-täpne vea selgitus ja põhjus (ei aksepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta, ei sobi kliendi autole jne);
-lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;
-paigaldusfirma nimi, kontaktandmed ja antud firmas paigaldust tõendava dokumendi koopia;
– garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas;
5. Garantiitingimused elektroonikaseadmete puhul
-antud detail on paigaldatud autoesinduses;
-antud detail on paigaldatud selleks spetsialiseerunud firmades kus paigaldajaks oli vastavat kvalifikatsiooni omav töötaja;
6. Garantii ei kehti elektroonikaseadmetele järgmistel juhtudel
-kui elektroonikaseadmed ei ole paigaldatud selleks spetsialiseerunud ettevõtetes;
-kui toode on paigaldatud töökodades, kus puuduvad selleks vastavad töövahendid;
– kui toode on paigaldatud elektroonikaalast kvalifikatsiooni mitteomava isiku poolt;
SOOVITAME KLIENDIL ALATI VEENDUDA PAIGALDAJA KVALIFIKATSIOONI OLEMASOLUS ENNE TOOTE PAIGALDUST JA ALATI KÜSIDA PAIGALDUST TÕENDAV DOKUMENT!
7. Allparts OÜ müüdud toote maaletoojal või tootjal on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.
8. Kui klient ei ole nõus meie garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu ekspertiis kliendi kulul. Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aksepteeritav. Juhul kui erapooletu eksperdi otsus on positiivne, hüvitab Allparts OÜ ekspertiisikulud.
9. Kui selgub, et toode, mis on garantiijuhtumi vajadusel tootja tehasesse ekspertiisi saadetud, vastab tootja sertifikaadile, standarditele ja kauba tehnilises dokumentatsioonis märgitud tehnilistele tingimustele ning on täiesti töökorras või see on saanud kahjustada omavolilise parandamise, osade asendamise jms. tõttu, siis sellele kaubale garantiiparandust, asendust, rahalist hüvitamist ei sooritata.
10. Allparts OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.
11. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.
12. Garantiilise toote tarnekulud Allparts OÜ-le, tasub klient.
13. Garantiilise toote kontrollimine võib võtta aega kuni 3 kuud. Antud ajaks on kliendil võimalus soetada uus toode omal kulul. Kui selgub, et garantiisse saadetud toode on tootmisveaga/defektne, tagastatakse kliendile tasutud summa garantiilise toote eest.
14. Garantiilise toote kontrollimist ei teosta Allparts OÜ kuna puudub selleks pädevus.

PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED:

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada  kauba või osutatud teenuse kohta, kui see ei vasta lepingutingimustele, kahe (2) aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote või teenuse kohta ostu tõendav dokument (arve), mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele esimesel võimalusel pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või maaletooja. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisel kauplejale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus (6) kuud, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel. Peale kuue kuu möödumist tuleb tarbijal põhjendada ning tõendada, et mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal ehk kaupleja müüs talle puudusega asja. Müüja ei vastuta ebatavaliselt lühikese kasutusperioodi järel tekkinud puuduse eest, kui toodet on kasutatud tunduvalt suurema intensiivsusega , kui seda tavapäraselt tarbijalt võib mõistlikult eeldada.

Kaupleja ei vastuta müüdud asjal esinevate puuduste eest, millest ostja oli lepingu sõlmimisel teadlik või puuduste eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (võlaõigusseaduse § 218 lg 2, § 218 lg 4, § 220 lg 1 ja  § 222 lg 1, § 641 lg 1, § 642 lg 2, § 644 lg 1, § 646 lg 1, § 647).

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS GARANTII
on igal juhul 2 aastat v.a teavitatud puuduse korralvabatahtlik
kehtib kogu asjalepikkus oleneb garantiiandjast
puudusest peab teavitama 2 kuu jooksulüldjuhul sätestatud ei ole
ei peatu ega pikene remondi tõttuei pikene remondi aja võrra  (kui ei ole tootja garantiitingimustes teisiti)
olulise lepingurikkumise tõttu saab lepingust taganedasaab kasutada garantiitingimustes ettenähtud õiguskaitsevahendit